Leave Your Message
 • Telefon
 • E-poçta
 • Whatsapp
 • WeChat
  amatly
 • Sorag-jogap

  S: Men isleýärinnusga alyň.Men näme edip bilerin?

  +
  J: Synag üçin mugt nusgalar bilen üpjün etmekden has hoşal. Shöne ýük daşama çykdajylarynyň özüňiz çekjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Resmi sargyt alanymyzdan soň, iberiş bahasyny size gaýtaryp bereris.

  S: Nämeözleşdirmek hyzmatlaryteklip edýärsiňizmi?

  +
  J: Logotipi, gapaklary, wilkalary, reňkleri, gaplamagy we ş.m. sazlap bileris.

  S: Nämeşahadatnamalaryol ýerde?

  +
  J: Bizde 50 + patent şahadatnamalary we KC, CE, CB we ROHS şahadatnamalary ýaly köp sanly halkara şahadatnamalary bar.

  S: NämeMOQ?

  +
  J: Islegleriňizi has gowy kanagatlandyrmak üçin iň az sargyt mukdaryny 1000 sany belledik. Bu kararyň aşakdaky artykmaçlyklary bar:
  Bahanyň artykmaçlygy:Köpçülikleýin satyn almak, has amatly bahalary üpjün etmäge we puluňyz üçin uly bahany almaga mümkinçilik berýän çykdajylaryň azalmagyna sebäp bolup biler.
  Custöriteleşdirilen hyzmat:Iň az sargyt mukdary 1000 birlik, aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýän şahsylaşdyrylan we ýöriteleşdirilen hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin has çeýeligi üpjün edýär. Bu düzediş satyn alyş islegleriňizi has gowy kanagatlandyrar diýip umyt edýäris we uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza garaşýarys.

  S: Gyzgyn suw çüýşesi zerursuwy çalyş?

  +
  J:, ok, suw sanjym prosesi tamamlandy, bu çüýşe amatly, suwy el bilen doldurmagyň zerurlygy ýok, birnäçe minut zarýad berip, ýylylygy dowam etdirip bilersiňiz.
  J: Güýçlendirijini dakyň we çüýşäniň gyzmagy üçin 8 ~ 12 minut rugsat beriň (daşky gurşawyňyzyň temperaturasyna baglylykda). Zarýad berijiniň üstündäki gyzyl görkeziji çyrasy taýýar bolansoň öçer.
  Indi zarýad berijini aýyrmaga we 2 ~ 8 sagat ýylylykdan (daşky gurşawyňyzyň temperaturasyna baglylykda) lezzet almaga taýyn.

  S:Kim ulanyp bilergyzgyn suw çüýşesi?

  +
  J:Aýbaşy agyry:Gyzgyn suw çüýşesi, aýbaşy döwründe agyrylary we rahatsyzlyklary aýyrmak üçin ýyly we rahat duýgy berip biler.
  Myşsa agyry:Gyzgyn suw çüýşesi terapewtiki ýylylygy üpjün edip, myşsalary rahatlandyryp, myşsalaryň gowşamagyna we dikelmegine kömek edip biler.
  Bil agyry:Gyzgyn suw çüýşesiniň ýylylyk täsiri arka myşsalaryňyzdaky dartgynlygy we agyryny köşeşdirip, rahatlyk we ýeňillik döredip biler.
  Gan aýlanyşygynyň pesligi:Gyzgyn suw çüýşesiniň ýylylygy gan aýlanyşygyny ösdürip, gan aýlanyşyny çaltlaşdyryp biler we gan aýlanyşygynyň pes bolmagy sebäpli ýüze çykýan oňaýsyzlygy netijeli azaldyp biler.
  Uly ýaşlylar:Uly ýaşlylar köplenç sowuk duýgusyna duçar bolýarlar we gyzgyn suw çüýşesi bilen berilýän ýylylyk bedeniň gyzgynlygyny saklap, bogun agyrysyny we myşsalaryň berkligini aýyryp biler.
  Upylylyk etmeli:Gyşda bolsun ýa-da açyk howada, gyzgyn suw çüýşeleri adamlara rahat ýylylyk berip biler we bedeniň degişli temperaturasyny saklamaga kömek edip biler.
  Dynç almagy gözläň:Gyzgyn suw çüýşesiniň ýylylygy we rahatlygy adamlara dynç almaga, stresden we aladadan dynmaga we fiziki we akyl rahatlygyny getirip biler.
  J: Çüýşäniň içki temperaturasyna 70 ° Selsiýada gyzdyrylanda güýji awtomatiki kesýän akylly termostat bar.

  S: Haçana çenliiň soňky ýyladyşbir gezek çüýşäni zarýad alanymda?

  +
  J: Ailia çüýşesi 2-8 sagat ýylylyk çykarar (daşky gurşawyňyzyň temperaturasyna baglylykda).
  Çüýşe iň amatly zarýad temperaturasyna sowadylandan soň, zarýad berijini täzeden dakyň we 8-12 minutdan ýene 2-8 sagat ýylylyga taýyn bolar.