Leave Your Message
 • Telefon
 • E-poçta
 • Whatsapp
 • WeChat
  amatly
 • Highokary basyşy synap görüň

  Heatingyladyş kellesinde ýokary woltly synag geçirmek üçin adaty iş naprýa .eniýesinden has ýokary naprýa valueeniýe bahasyny ulanýarys we şol bir wagtyň özünde gyzyl görkezijiniň çyrasynyň ýakylandygyny ýa-da ýokdugyny barlaýarys. Bu ädim, ýokary naprýa .eniýedäki ýyladyş kellesiniň häzirki çykyşynyň enjamyň ýokary woltly şertlerde kadaly işlemegini we syzmak we gysga utgaşma ýaly howply ýagdaýlara sebäp bolmazlygyny üpjün etmek üçin dizaýna we standart talaplara laýyk gelýändigini barlamak üçin döredildi.
  KOREBIR

  Kuwwat synagy

  Elektrik ýyladyş kellesini barlandan soň, ähli ýyladyş strukturasynyň iş ýagdaýynyň durnuklydygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak we ýokary woltly synagdan öň we soň aç-açan üýtgeşmäniň ýokdugyny barlamak üçin ähli ýyladyş gurluşynyň tok we güýji ölçeniler. enjamyň işleýşi we howpsuzlygy.
  KOREBIR

  Basyş synagy

  Gyzgyn suw çüýşesini armatura stoluna tekiz goýuň, wyklýuçateli açyň, basyşy 80-100-e basyň, silindri aşak basyň we gyzgyn suw çüýşesiniň üstündäki tekiz tabagy 5 sekunt basyň (anyk basyş we wagt müşderiniň talaplaryna laýyklykda berk ýerine ýetirilýär) we silindr awtomatiki usulda yza çekiler. Basyş bilen synag edilen gyzgyn suw çüýşesini çykaryň we töweregindäki syzmalary barlaň.
  KOREBIR

  Giňişleýin gözleg

  1. Gyzgyn suw çüýşesiniň naprýa .eniýesiniň we güýjüniň görkezilen aralykda bardygyny barlaň
  2. Algyzgyn suw çüýşesiwe daşky görnüşiň kemçiliginiň bardygyny barlaň
  3. Zarýad beriji klipi tok üpjünçiligine dakyň we parametrleriň kadaly aralykda bardygyny synlaň.
  KOREBIR

  Durmuşy synap görüň

  Elektrik gyzgyn suw çüýşesiniň uzak wagtlap ulanylandan soň kadaly işlemegini dowam etdirip biljekdigini barlaň. Theelektrik gyzgyn suw çüýşesi Sikl zarýadyny we hakyky ulanyş şertlerinde ömri simulirlemek üçin synag synaglaryny geçirmek üçin yzygiderli birnäçe günüň dowamynda yzygiderli temperatura gurşawynda ýerleşdirilýär. Maglumatlaryň derňewine görä, elektrik gyzgyn suw çüýşelerimiziň umumy hyzmat möhleti 3 ýyl töweregi.
  KOREBIR

  Tötänleýin barlag

  Iberilmeli harytlaryň 15% -20% -ini tötänleýin gözden geçirýäris. Wizual gözden geçirmek, degmek we maşyn gözden geçirmek arkalygyzgyn suw çüýşesidürli parametrleriň görkezilen aralyga laýyk gelýändigini we müşderiniň hil talaplaryna laýyk gelýändigini anyklamak üçin hemmetaraplaýyn gözden geçirilýär.
  KOREBIR

  Iňňäni anyklamak synagy

  Içinde döwülen metal iňňeleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak bilenmata örtügi , önümiň howpsuzlygy we hili üpjün edilip bilner. Barlamak üçin ýokary takyklyk iňňe barlag gurallaryny ulanýarys. Eger demir iňňäniň döwülendigi ýüze çykarylsa, ulanyjynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin mata örtügini derrew çalşyň ýa-da bejeriň.
  KOREBIR